0934 022 466

5.100.000 
3.300.000 
5.400.000 
2.850.000 
2.480.000 
2.400.000 
1.350.000 1.580.000 
1.250.000 1.470.000 

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI

GHẾ NGOÀI TRỜI CAFE NT410

690.000 

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI

GHẾ NGOÀI TRỜI NT8

1.490.000 

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI

GHẾ NGOÀI TRỜI NỮ HOÀNG NT6A

3.300.000 
2.780.000