0934 022 466

13.800.000 
9.750.000 12.600.000 

BÀN GHẾ NGOÀI TRỜI

GHẾ NGOÀI TRỜI CAFE NT410

690.000 
1.190.000 1.340.000 
3.600.000 4.730.000 
6.450.000 7.200.000 
1.880.000 
7.800.000 8.550.000 
1.800.000 
740.000 
710.000 
1.220.000