0934 022 466

860.000 
3.380.000 3.830.000 
3.080.000 3.530.000 
1.200.000 
1.020.000 
1.880.000 2.330.000 

BÀN CÀ PHÊ

Bàn Cafe T815H

1.880.000 2.100.000 

BÀN CÀ PHÊ

Bàn Cafe T815F

1.550.000 1.800.000 

BÀN CÀ PHÊ

Bàn Cafe T815

1.470.000 1.730.000 
1.500.000 2.100.000 
1.800.000 2.250.000 
900.000 1.010.000